Detské jasle Prešov
Fotogaléria z detských jaslí


Kontakt

KIDS PUZZLE

Polyfunkčný objekt
Sídlisko III
Prostějovská 123
080 01  Prešov

Mobil: 0911 981 095
E-mail: info@jasle.net


Výchovné metódy

Režim dňa podľa činností počas pobytu dieťaťa

6:30 – 9:00
Prijímanie detí od rodičov, tvorivé hry detí podľa vlastného výberu, individuálne aj kolektívne upratovanie hračiek.
9:00 – 9:30
WC, hygiena rúk, desiata.
9:30 – 9:45
Hlavná výchovnovzdelávacia aktivita na tému naplánovanú v Pláne práce jaslí.
9:45 – 10:00
WC, hygiena rúk, príprava na pobyt vonku /prezliekanie, prezúvanie detí/.
10:00 – 11:00
Pobyt vonku a pozorovanie podľa plánu práce jaslí
11:00 – 11:20
Prezliekanie, prezúvanie detí, WC, hygiena rúk.
11:20 – 11:45
Príprava na obed, obed.
11:45 – 12:00
WC, hygiena rúk a zubov.
12:00 – 12:15
Príprava na odpočinok, prezliekanie a ukladanie detí do postieľok.
12:15 – 15:00
Rozprávka, ukľudňujuca melódia, odpočinok.
15:00 – 16:00
WC, osobná hygiena, prezliekanie detí, olovrant, záujmové hry detí. Odprevádzanie detí k rodičom, informácie o úspechoch prípadných Problémoch dieťaťa počas dňa, pozdrav.
16:00
Ukončenie prevádzky.

Metódy výchovy

Dieťa do 3 rokov je schopné absorbovať poznatky tým najjednoduchším spôsobom – hrou. Preto metódou hry rozvíjame detský potenciál cez všetky jeho zmysly – zrak, sluch, hmat, čuch, chuť. Metóda je návodom ako dieťa učiť. Dominantná metóda v jasliach je hra. Patrí tu aj metóda experimentu, pozorovanie, počúvanie, výklad, manuálne opakovanie činností, hry konštruktívne, námetové – na niekoho, na niečo, činnosti a hry s rôznymi druhmi predmetov a materiálov rôznej váhy a štruktúry, rozprávanie, výrazné čítanie, príklad dobrý aj zlý, nácviky, napodobňovanie detí v skupine, spev, pohyb,...

Prostriedky výchovy

Sú to veci a situácie. Patrí sem zas hra ako dominantný prostriedok výchovy, hračky a všetky predmety dennej potreby doma i v spoločnosti, okolie, príroda, cesta a dopravné prostriedky, farbičky, modelovacia hmota, lopty, loptičky, šmýkačka... Patrí sem celý okolitý svet v blízkosti dieťaťa, aby mohlo pozorovať a vnímať tú obrovskú masu nových dojmov a pojmov.

Ročný plán práce

September – Prostredie jaslí a blízke okolie
Október – Jeseň
November – Ľudské telo, materinský jazyk
December – Zima, Vianoce
Január – Elementárne základy logiky
Február – Zemeguľa
Marec – Dopravné prostriedky
Apríl – Znaky jari
Máj – Precvičovanie piesní a básní v hrách
Jún – Konštruktivizmus, pieskovisko, hojdačky

Výchovné zložky

Rozvíjanie poznania
Jazyková výchova
Literárna výchova
Matematické predstavy
Telesná výchova
Hudobná výchova
Pracovná výchova
Environmentálna výchova
Dopravná výchova
Estetická výchova


Plán dopĺňame a meníme podľa potreby a aktuálneho stavu veku detí.
Jasličky